یونان باستان دوره میت شناسی

در دوره میت شناسى ، اسطوره ها تقدیس و خدایان پرستش نمى شدند، بلکه مورد تفسیر و تحلیل قرار مى گرفتند و نوعى مبنا و نظام فلسفى به آنها داده مى شد. آثار شاعرانى هم چون (هومر) که اسطوره ها و افسانه هاى مربوطه به میت هاى یونانى را در دو مجموعه به نامهاى (ایلیاد) و (ادیسه ) جمع آورى کرده بود، مورد تحلیل و تفسیر قرار مى گرفت . این دوره نیز چند صباحى بیشتر دوام نیاورد. پس ازآن ، دوران دیگرى آغاز شد که به آن عصر (متافیزیک ) یا (فلسفه ) مى گویند.

/ 0 نظر / 32 بازدید