برنده شدن چرچیل و اسارت دنیا بدست صهونیسم

در جنگ جهانى دوم وقتى که قواى متحدین فرانسه را که جزء قواى متفقین بود، شکست دادند، در جولاى سال 1940 میلادى انگلستان در میدان نبرد جهانى در میدان تنها ماند، در پاریس کنفرانس سرى بین سه نفر از سران جنگ جهانى یعنى چرچیل رهبر انگلستان و هیتلر رهبر آلمان و موسولینى رهبر ایتالیا در قصر فونتن بلو تشکیل گردید، در این کنفرانس هیتلر به چرچیل گفت :
حال که سرنوشت جنگ معلوم است و بزرگترین نیروى اروپا و متفقین انگلیس یعنى فرانسه شکست خورده است ، براى جلوگیرى از کشتار بیشتر بهتر است ، انگلستان قرارداد شکست را امضاء کند، تا جنگ متوقف شود و صلح به جهان باز گردد. چرچیل در پاسخ گفت : بسیار متاسفم که من نمى توانم چنین قراردادى را امضاء کنم ، زیرا هنوز انگلستان شکست نخورده و شما را پیروز نمى شناسم ، هیتلر و موسولینى از این گفتار ناراحت شده و با او به تندى برخورد کردند. چرچیل با خونسردى گفت :
عصبانى نشوید، انگلیس بشرط بندى خیلى اعتماد دارد، آیا حاضرید براى حل قضیه به هم شرط ببندیم و هر که برنده شد شرایط را بپذیرد. هیتلر و موسولینى با خوشرویى این پیشنهاد را قبول کردند، در آن لحظه هر سه نفر در جلوى استخر بزرگ کاخ نشسته بودند، چرچیل گفت : آن ماهى بزرگ را در استخر مى بینید، هر کس آن ماهى تصاحب کند، برنده جنگ است ، هیتلر فورا اسلحه خود را از کمر کشید و شروع به تیراندازى هاى پیاپى به ماهى کرد ولى سرانجام بى نتیجه و خسته و درمانده بر صندلى نشست ، و به موسولینى گفت : حالا نوبت تو است .
موسولینى لخت شد و به استخر پرید و ساعتى تلاش کرد او نیز بى نتیجه ، خسته و وامانده بیرون آمد و بر صندلى نشست . وقتى نوبت به چرچیل رسید، صندلى راحتى خود را کنار استخر گذاشت و لیوانى به دست گرفت در حالى که با تبسم سیگار برگ خود را دود مى کرد شروع به خالى کردن آب استخر با لیوان نمود، رهبران آلمان و ایتالیا با تعجب گفتند: چه مى کنى ؟ او در جواب گفت : من عجله براى شکست دشمن ندارم با حوصله این روش مطمئن خود را ادامه مى دهم ، سرانجام پس از تمام شده آب استخر بى آنکه صدمه اى به ماهى بخورد، صید از آن من خواهد بود.

/ 0 نظر / 30 بازدید