مذهب ارتودوکس

گویا این نخستین تجزیه در دین عیسى بحساب مى آید. مبانى کلام مذهب ارتودوکس محصول ذوق کلامى یونان است ، چرا که علما و متکلمان این مذهب ، یونانى بودند. کلیساى ارتودوکس در یونان گسترش زیادى پیدا کرد و بخشهائى از آسیاى صغیر و اروپا و... را در برگرفت . کلیساى مزبور در روسیه نیز پایگاه داشت و نفوذ آن تا انقلاب 1917 میلادى و غلبه کمونیزم ، ادامه داشت .
پیروان این فرقه مى کوشند تا مراسم و شعائر خود را مانند مسیحیان اولیه انجام دهند. آنان سنت گرا هستند تا مراسم و شعائر خود را مانند مسیحیان اولیه انجام دهند. آنان سنت گرا هستند و مى کوشند تا عقاید سنتى و قدیمى خود را بدون هر گونه تغییر و اضافاتى ، حفظ نمایند. آنان پاپ را عارى از اشتباه نمى دانند.
پیروان کلیساى یونانى ارتودوکس بالغ بر یک صد و بیست میلیون نفراند.
رئیس روحانى این فرقه ((بطریق )) نامیده مى شود و مشاورین مذهب را ((سن سینور)) مى گویند. شکل کلیساى ارتودوکس چهار گوش است و در دو سطح قرار دارد: قسمت مرتفع محل اولیاى دین و به منزله آسمان است و قسمت پائین محل اجتماع پیروان است . مراسم دینى به زبان یونانى اجرا مى شود و در کلیساى ارتودوکس روس به زبان اسلاوى قدیم مى باشد. فرائض دینى از سال 1274 میلادى در هفت مورد خلاصه شده است :
1- تعمید. 2- اداى شهادت . 3- مسح روغن مقدس . 4- تناول . 5- توبه . 6- مسح بیماران . 7- ازدواج .
کلیساى ارتودوکس روسیه پس از انقلاب 1917 میلادى دچار سانحه شد و دولت کمونیستى کلیه اماکن مقدسه را پست و اموال کلیساى ارتودوکس را مصادره نمود. در عین حال بلشویک ها نتوانستند به حیات مذهبى ارتودوکس پایان دهند.

/ 0 نظر / 14 بازدید