عیلامیان

تاریخ ایران - عیلامیان

عیلامیان جهان را پر از ارواح مى دانستند و خداى بزرگ خود را شوشیناک مى نامیدند اما اجراى مراسم دینى مربوط به این خدا، فقط به پادشاهان و کاهنان اختصاص داشت . مکان این خداى بزرگ در محل متبرکى از جنگل بود.
در کتاب تاریخ تمدن عیلام آمده است :
مذهب عیلام در تمام دوران ها جنبه ى جادوئى داشت ، و چنان بود که حتى آشوریان خونسرد را تحت تاثیر قرار مى داد، به عبارت دیگر براى سرزمین هاى میان رودان ، عیلام همیشه سرزمین ساحران و شیاطین بوده است .
و در ادامه آمده است :
در اعصار جدیدتر، بى نى گیر با عنوان فرمانرواى آسمان توصیف شده و در بسیارى موارد در میان مردم عادى به صورت نام هاى شخصى متجلى مى گردد. در یک جا نیز نام او به یک شاهزاده خانم دوران عیلام میانى در زمان پادشاهى شیلهک - این شوشینیک نسبت داده شده است . این شاهزاده خانم را اوتو - ا - هى هى - بى نى گیر مى خواندند
به هر حال تمام شواهد حاکى از آن است که وى الهه بزرگ مادر عیلامیان بوده است . به همین دلیل بوده که برخى از دانشمندان ، بى نى گیر را همان الهه ى کیریش مى دانند. شاید هم کیریش ، صرفا لقبى براى بى نى گیر بوده است .

/ 0 نظر / 36 بازدید