تیمور لنگ و حافظ

در سال 794 ه . ق تیمور لنگ پس از تصرف شهر شیراز و برانداختن سلسله آل مظفر علماى شیراز را براى مناظره ، جمع کرد و کسى را نزد حافظ فرستاد و به حضور خود خواند . وقتی حافظ امد به حافظ گفت : من بیشتر خشکی مسکون زمین را با این شمشیر و هزاران جاى و والایت را ویران کردم تا سمرقند و بخارا را که وطن و تختگاه من است آباد سازم ، تو مردک به یک خال هندى ترک شیرازى آن را فروختى ؟ در این بیت که گفته اى :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا  

به خال هندویش ببخشم سمرقن و بخارارا

حافظ که در برابر آن جلاد بزرگ قرار گرفته بود با لبخند گفت : اى سلطان عالم از آن بخشندگى است که بدین روز افتاده ام . تیمور از این لطیفه خوشش آمد و نه تنها او را مجازات نکرد بلکه او را نوازش ‍نمود

/ 1 نظر / 10 بازدید