تمدن ایران زمین

ترجمه انگلیسی منشور کورش بزرگ

 

 

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان ،نوه کوروش، شاه بزرگ،نبیره چیش پیش، شاه بزرگ ، شاه انشان،از دودمانی که همیشه شاه بوده اند و فراماروائی اش را (بل)و(نبو) گرامی می دارند و با قلبی شاد پادشاهی او را خواهانند 


ادامه مطلب