تمدن ایران زمین

گوی بالدار یا نشانی که ما به فروهر انرا میشناسیم

 من پژوهش اقای انصاری رو خوندم و با اون کاملا موافقم چون ایرانیان ادم های نوگرایی بودن والانم هستند نشان گوی بالدار رو به شکلی که با فرهنگ خودشون همخوانی داشته دراوردن مثل خیلی چیزها از جمله شیر بالدار ساختن کاخ سنگی (اشوریها)ساخت خط میخی فارسی (خط بابلی)که همه از خلاقیت وحس استقلالی بوده که داشتند