تمدن ایران زمین

ضرب المثل هایی در مورد زنان

زن حکم پتو دارد اگر به خود بپیچی ناراحت میشوی و اگر دورش بیندازی سرما میخوری 

بین بله و نه زن یک سر سوزن جا نمیگیرد

زن زیبابهشت چشم  دوزخ روح و برزخ جیب است

زن زشت درد دل و زن زیبا درد سر

زن در کنار پنجره مانند انگور در معبر اویزان است

مرد گمان میکند که میداند ولی زن معتقد است که بهتر میداند

زن مثل سایه است دنبالش کنی فرار می کند و اگر فرار کنی دنبالت میکند

زن مانند قلعه ایست که مرد در ان زندانیست

شیطان زن را بلعید ولی از هضمش عاجز ماند